Paper Structures  

Art, Mathematics, Origami, Paper

 

All creative work builds on what came before. Nothing is completely original

"There is nothing new under the Sun" (Biblie)

Origami edukacyjne / Educational origami
     Papierowe składanki użyteczne w praktyce szkolnej. Nezbyt trudne, kolorowe, przydatne w poznawaniu własności konstrukcji geometrycznych, wielokątów, welościanów (a zwłaszcza sześcianów i innych wielościanów foremnych, prostopadłościanów, graniastosłupów i ostrosłupów).
     Paper folding useful for school practice. Not difficult. Colorful. Good for understanding geometric constructions, polygons, polyhedral structures, for example cubes and other regular polyhedra, cuboids, prisms and pyramids.

Origami matematyczne / Mathematical origami
    Modele o strukturze wielościennej i inne prace np. pierścienie, gwiazdy, mozaiki, tesselacje), których struktura opisywana jest przy pomocy pojęć i konstrukcji matematycznych. Są to zarówno wykonane w papierze prace jak i rozważania na temat konstruowalności obiektów w geometrii origami.
   Polyhedral structure models and other works as rings, stars, mosaic, tessellation which structure and folding process are described by mathematical concepts and geometric constructions. Paper works and reflections on the constructibility of objects in the geometry of origami.

Origami artystyczne / Artistic origami
    Prace wykonane ze szczególnym zwróceniem uwagi na estetykę, dobór papieru, jakość wykonania, sposób aranżacji. Nie muszą to być prace trudne w wykonaniu.

Origami obliczeniowe / Computational origami
    

Origami inżynierskie / Engineering Origami
    Powstają jako wynik rozwiązania założeń inżynierskich dotyczących formy, jaką chcemy uzyskać. Np. formy origami projektowane komputerowo - gdy artysta tworzy założenia dotyczące proporcji i sposobu ułożenia poszczególnych elementów dzieła w przestrzeni, po czym do wykonania obliczeń używa programu komuterowego (np. Treemaker). Np. problemy dotyczące zmiany koloru, uzyskania żądanej faktury (np. łusek na skórze zwierząt), zaprojektowania tesselacji realizującej dany układ wielokątów.

Sztuka origami / Origami art
    To dzieła skomponowane przez artystów (kreatorów). Powstają w unikalnych egzemplarzach. To nie tylko ostateczna forma wizualna, ale również sposób jej zapisu (zapis diagramowy), crease pattern (CP) oraz konstrukt stworzony przez kreatora. Czasami kreator nie aranżuje swojego dzieła poprzestając na zapisie diagramowym lub CP i wykonaniu przykładowego modelu. W sztuce origami jednak najczęściej kreator jest pierwszym aranżerem swojego dzieła.

KB

Bibliografia
Przemyślenia własne
Rozważania Roberta J. Langa zamieszczone na jego stronie
Lista dyskusyjna O-List