Paper Structures  

Art, Mathematics, Origami, Paper

 

Origami - dobre hobby na stresującą pracę, na zimowe wieczory, na spotkania z przyjaciółmi ...

Tekst został 16.06.2013 wysłany do Zarządu PTO

Prośba dotycząca porządku obrad Walnego Zgromadzenia PTO

Witajcie!

Ponieważ cały czas jesteśmy przekonani, że PTO ma szansę być stowarzyszeniem umożliwiającym współpracę i rozwój origamistów oraz wspierającym kreatorów i popularyzatorów origami w ich twórczej pracy, rokrocznie próbujemy do tego przekonać pozostałych członków PTO, staramy się też namówić Zarząd i członków PTO do dyskusji i poświęcenia chociaż odrobiny czasu na planowanie, ewaluację, poszukiwanie nowych pomysłów i rozwiązań.

I mija kolejny rok. I kolejne sprawy nie zostają omówione, a Walne coraz bardziej zaczyna przypominać rozliczenia członków przed Zarządem. A może warto postarać się, aby jednak stowarzyszenie było forum dyskusji i współpracy, a nie rozliczeń i tworzenia podziałów?

Uważamy, że Walne Zgromadzenie jest właściwym miejscem i czasem na dyskusję o przyszłości stowarzyszenia.
Prosimy o umieszczenie pytań, postulatów do Zarządu, propozycji uchwał w programie najbliższego Walnego Zgromadzenia, które zostało zaplanowane na dzień 17.08.2013 (według informacji otrzymanej od Agnieszki).

Spróbowaliśmy spisać sprawy, które w ciągu minionego roku spowodowały pojawienie się pytań, zadziwień i rozczarowań. Bo zależy nam na tym, aby:
(a)  PTO było widoczne – miało swoją stronę, prezentowało na niej swój dorobek i dorobek swoich instruktorów i pozostałych członków - zwłaszcza, jeżeli były to działania pod szyldem PTO;
(b)  członkowie PTO współpracowali ze sobą;
(c)  wszyscy członkowie byli w jednakowy sposób traktowani na forum PTO;
(d)  PTO się rozwijało i stanowiło zauważalnego partnera w świecie origami.

Pragniemy zwrócić się do Walnego Zgromadzenia PTO i do Zarządu PTO z następującymi sprawami (i jednocześnie poprosić o przesłanie pisemnej odpowiedzi na poruszane kwestie wcześniej, abyśmy mieli szansę upewnić się, czy zostaliśmy dobrze zrozumiani) i propozycjami dotyczącymi pozycji, które pragniemy zgłosić do porządku obrad Walnego Zgromadzenia PTO:

 1. Udzielenie przez Zarząd informacji o przyczynach odmowy objęcia tegorocznego XII Pleneru Origami patronatem PTO.
 2. Odpowiedź Zarządu na pytanie: Czy istnieją zasady dotyczące wspierania działalności członków PTO przy organizacji konkursów, wystaw, warsztatów, np. w sprawie patronatu, nagród, dofinansowania. Jeżeli takie zasady nie zostały sformułowane lub są to decyzje uznaniowe, to kierujemy prośbę do Walnego Zgromadzenia o podjęcie stosownej uchwały zobowiązującej Zarząd do ich opracowania. Panuje, zapewne niesłuszne, przekonanie, że członkowie PTO nie są traktowani w tej kwestii w sposób jednakowy.
 3. Propozycja uchwały Walnego Zgromadzenia: Zarząd PTO ma obowiązek udostępniać na bieżąco informacje o aktualnej liczbie członków PTO oraz listę członków PTO wszystkim członkom PTO, dane kontaktowe (mail, ew. telefon) członków PTO innym członkom PTO (o ile w deklaracji ktoś nie zastrzegł wyraźnie, że sobie tego nie życzy).
 4. Udzielenie przez Zarząd PTO informacji na temat zasad współpracy portalu OrigamiArt z PTO.
 5. Udzielenie przez Zarząd informacji na temat ewaluacji działania stopni instruktorskich. Kto się nimi zajmuje, jakie wpływały wnioski (ile), czy PTO uznaje ukończenie kursu instruktorskiego organizowanego np. przez PCO? Czy wymagania na stopień instruktorski nie wymagają zmian? Czy kryteria corocznej weryfikacji stopni działają tak, jak tego oczekiwaliśmy?
 6. Oświadczenie Zarządu PTO na forum Walnego Zgromadzenia, że współpraca instruktorów i członków PTO ze sobą i z osobami spoza stowarzyszenia w zakresie realizacji celów statutowych stowarzyszenia jest cenna i mile widziana, i nikt z jej powodu nie będzie napominany i izolowany.
 7. Propozycja uchwały Walnego Zgromadzenia: Coroczne sprawozdania instruktorskie za dany rok kalendarzowy są zamieszczane na stronie PTO w kwietniu następnego roku.
 8. Udzielenie informacji na Walnym Zgromadzeniu: Czy planowany jest kurs instruktorski w ramach PTO? Czy byłoby takie zapotrzebowanie? Czy Zarząd mógłby przygotować kosztorys i założenia programowe takiego kursu?
 9. Wyjaśnienie przez Zarząd na forum Walnego Zgromadzenia przyczyn nieporozumień w sprawie nazewnictwa konferencji organizowanych przez członków PTO: konwencji i pleneru.
 10. Udzielenie przez Zarząd PTO informacji dotyczących działalności Zarządu, w szczególności: czym się zajmowali poszczególni członkowie Zarządu PTO w minionym roku szkolnym w ramach pracy Zarządu.
 11. Udzielenie informacji przez Zarząd PTO w sprawie propozycji Węgierskiego Stowarzyszenia Origami (MOK) dotyczącej współfinansowania zaproszenia gościa specjalnego. Jaka to była propozycja i jaka była reakcja PTO?
 12. Udzielenie przez Zarząd PTO informacji na temat Europejskiego Kongresu Origami (EOC) i zwrócenie się do Walnego z propozycją zajęcia jakiegoś stanowiska i zastanowienia się nad możliwościami włączenia się PTO w realizację tej idei.
 13. Poproszenie członków PTO o opowiedzenie o wspólnych inicjatywach członków (zamiast listy dokonań poszczególnych instruktorów).
 14. Propozycja uchwały Walnego Zgromadzenia: Zarząd PTO informacje o działalności stowarzyszenia systematycznie rozsyła mailowo do członków PTO i umieszcza na stronie PTO.
 15. Dyskusja na temat strony internetowej PTO na Walne Zgromadzenie: analiza kosztów utrzymania strony, rozważenie rezygnacji z utrzymywania strony na płatnym serwerze.
  Propozycja uchwały WZ: Zobowiązanie Zarządu do aktywności w promowaniu strony PTO, do jej aktualizacji i rozwijania. Bo PTO zasługuje na promocję co najmniej taką jak OrigamiArt na Facebooku.
  Potencjalnie występuje również ryzyko podatkowe związane z opodatkowaniem darowizny.
  Jaka mogłaby być tematyka prezentowana na stronie PTO?
  Zamieszczenie informacji na stronie - w jakich sprawach z jakimi członkami Zarządu można się kontaktować. Czyli rozszerzenie informacji o danych kontaktowych.
 16. Zmiana statutu: usunięcie możliwości jednoosobowego decydowania o sprawach finansowych stowarzyszenia przez prezesa PTO, wprowadzenie kolegialnej zasady decydowania o majątku i zaciąganiu zobowiązań przez stowarzyszenie – wprowadzenie zasady, że każde rozporządzenie majątkiem lub zaciągnięcie zobowiązania wymaga uprzedniej uchwały Zarządu. Wprowadzenie elektronicznego (e-mail) trybu podejmowania uchwał Zarządu.
 17. Udzielenie odpowiedzi na Walnym Zgromadzeniu: Czy wydrukowane i dodrukowywane na koszt PTO biuletyny PTO stanowią majątek PTO (w §33 p.1 statutu nie wymienia majątku rzeczowego)? Kto ma prawo dysponować tym majątkiem? Może wymagałoby to zmian w statucie?
 18. Uchwała Walnego Zgromadzenia: Zobowiązanie Zarządu do opracowania regulaminów związanych z powoływaniem i działalności oddziałów i kół w ramach PTO. Odpowiedź na pytanie: Jak należałoby widzieć umiejscowienie kół w strukturach – zależność od oddziałów?
 19. Przedstawienie przez Zarząd do dyskusji na Walnym Zgromadzeniu propozycji dotyczących rozwoju PTO.
 20. Czy obecnie PTO ma jakieś logo? Kto jest właścicielem tego logo?
 21. Co się stało z częścią nazwy PTO „Papierowe Fantazje”?

Prosimy o wpisanie powyższych kwestii do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, które według informacji udzielonej przez Agnieszkę Biernacką planowane jest na 17.08.2013. Ponieważ Walne jest ograniczone czasowo, w celu usprawnienia dyskusji proponujemy wcześniejsze rozesłanie do członków PTO wybranych materiałów do dyskusji. Zgodnie ze statutem każdy z członków PTO ma prawo zgłaszać propozycje na Walne zgromadzenie i propozycje zmian w statucie.
Uważając, że działania w ramach PTO powinny charakteryzować się jawnością, planujemy rozesłanie powyższych zagadnień do wszystkich znanych nam członków PTO i przesyłamy je do wszystkich członków Zarządu dwa miesiące przez planowanym Walnym Zgromadzeniem PTO.

Pozdrawiamy
Krystyna i Wojciech Burczyk

PS. Już po wysłaniu powyższego pisma nasunęły nam się refleksje i dodatkowe pytania:

ad. 8. Może przygotowaniem takich założeń mogliby się zająć instruktorzy - w końcu jest ich tylko 11.  I może przeprowadzaniem całej procedury weryfikacyjnej na stopień instruktorski też? W końcu nie wszystko musi robić zarząd.

ad. 11. Ważne jest uzasadnienie decyzji zarządu.

ad. 15. Na stronie PTO powinny się znaleźć wszystkie informacje na temat działalności stowarzyszenia, m.in. relacje z imprez, które się odbyły. Ale nie w formie samych linków przekierowujących na stronę OrigamiArt.
Cennym uzupełnieniem strony byłoby na pewno umieszczenie linków do stron (galerii, blogów) dotyczących origami osób związanych ze stowarzyszeniem (instruktorów, członków). A może również jakieś portfolio instruktorów?
I warto byłoby pokusić się o takie zaplanowanie strony, aby nie było konieczne umieszczanie na niej napisu (stan na dzień 10.07.2013):

Projekt graficzny, logo, elementy graficzne, aktualizacje © Rafał Sabat
Serwer PTO jest finansowany przez portal OrigamiArt
Wszelkie materiały, logotypy oraz zaprezentowane projekty graficzne są chronione prawem autorskim
Witryna wykorzystuje cookies w celu gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.

ad. 16. A może wszystkie uchwały zarządu powinny być publikowane na stronie PTO - może w części dla członków?

ad. 18. Być może obecnie te struktury nie są w PTO potrzebne, ale w statucie jest wskazanie, ze zarząd opracuje stosowne regulaminy. W statucie koła są wspomniane bardzo enigmatycznie i chyba w zależności od oddziałów. Czy mogą to być twory samodzielne? Takie koła byłyby chyba łatwiejsze do zakładania niż oddziały, ale możliwość odwoływania koordynatorów kół przez zarząd praktycznie w każdej chwili nie rokuje takiej strukturze zbyt dobrze.

ad. 19. Stowarzyszenie chyba powinno mieć logo. I znak graficzny powinien należeć do stowarzyszenia, a nie do osoby prywatnej - bo jakby się obraziła, to mogłaby logo zabrać? PTO takie logo miało. Teraz logo jednak zniknęło. I jeżeli chcemy mieć ujednolicone pieczęcie instruktorskie, to powinny być przygotowane dla wszystkich instruktorów i ich wzory powinny być własnością stowarzyszenia.

ad. 21. Można byłoby przy okazji zmian w statucie

I byłoby naprawdę super, gdyby wszyscy członkowie PTO (nie tylko uczestnicy konwencji) otrzymali materiały do dyskusji wcześniej, nie dopiero podczas walnego zgromadzenia.

I aby udało się w ramach PTO osiągnąć mniej formalizmów, a więcej współpracy ...